Vår Integritetspolicy

Cleverex värnar om sina intressenters integritet och hanterar bara personlig information som är nödvändig och i enlighet Dataskyddsförordningens regelverk och riktlinjer (GDPR).

Cleverex är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter som samlas in och behandlas är kontaktinformation från kunder, leverantörer och anställda för att vi ska kunna fullgöra våra avtal och bedriva vår verksamhet. Dessa uppgifter används inte vidare för någonting annat.

Personuppgifter skyddas från otillåten användning och obehörig åtkomst. Uppgifterna sparas så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som lagen kräver det; därefter raderas de. Kontaktinformation kan omfatta uppgifter såsom telefonnummer, e-postadresser, organisationsnummer eller personnummer samt betalningsinformation.

Om viss information behövs av en leverantör för att kunna leverera produkter/tjänster vi behöver i vårt arbete, får dessa parter inte använda informationen vidare. Detta regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal, som binder leverantören att följa lagens krav.

Information om vilka uppgifter som behandlas lämnas vid begäran; kontakta oss på epost info@cleverex.se. Kontakta oss också vid frågor eller önskemål om uppdatering, rättning, eller radering av uppgifter. Vid eventuell bedömning att de uppgifter vi behandlar strider mot gällande regelverk, bör en anmälan skickas till oss snarast. Klagomål kan också lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”). Vi rapporterar personuppgiftsincidenter till IMY inom 72 timmar.